Informujemy, że nasza strona wykorzystuje pliki cookie do analizy ruchu oraz dostosowania zawartości do preferencji Klienta. Więcej informacji najdziesz w naszej Polityce Prywatności
Zostaw swoje dane, abyśmy zadzwonili
Zostaw swoje dane, abyśmy zadzwonili

REGULAMIN SERWISU OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI

ALVIS
§ 1 DEFINICJE
1. Usługodawca – Serwis opieki nad zwierzętami ALVIS prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALVIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ul. Ogarna, 117/118, lok.2, 80-826, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000797420, NIP 9571117734, REGON 384010073.

2. Usługobiorca/Klient - Właściciel powierzanego pod opiekę zwierzęcia lub osoba niebędąca Właścicielem zwierzęcia mająca pełne prawo udzielone przez Właściciela do oddania zwierzęcia pod opiekę Opiekuna/Petsittera.

3. Opiekun/Petsitter/Wyprowadzacz - osoba, która w imieniu Usługodawcy zajmuje się powierzonymi pod opiekę zwierzętami.

4. Zwierzęta/Zwierzę – zwierzęta domowe (pies, kot, chomik, rybki itp).

5. Regulamin opieki nad zwierzętami/Umowa o świadczenie usług – niniejszy dokument określający zasady świadczenia i korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy.

6. Serwis – platforma internetowa umożliwiająca zawieranie umów o świadczenie usług oferowanych przez Usługodawcę, prowadzona przez Usługodawcę, dostępna za pośrednictwem adresu URL https://www.dog-walk.pl

7. Usługi – wszelkie świadczenia Usługodawcy na rzecz Usługobiorców w szczególności usługa spaceru z psem, usługa opieki nad zwierzętami w domu Klienta lub Opiekuna itp.

8. Abonament - to pakiet 12 i więcej / 20 i więcej / 30 i więcej spacerów lub wizyt u zwierzęcia w obniżonej cenie w porównaniu z ceną pojedynczego spaceru/wizyty, po opłaceniu którego Klient może korzystać z wykupionych usług w ciągu 365 dni od dnia pierwszego spaceru/wizyty. Po upływie 365 dni od dnia pierwszego spaceru/wizyty Abonament/Pakiet wygasa, środki za niewykorzystane usługi nie podlegają zwrotowi.

9. Faktura pro forma/Faktura – dokument, będący propozycją dla Klienta, wysłana jako forma wezwania do zapłaty.

10. Kwota rezerwacyjna - jest to opłata ponoszona przez Usługobiorcę w związku ze zobowiązaniem Usługodawcy do rezerwacji terminu pobytu psa lub innego zwierzaka Klienta w domu Opiekuna. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej - przedpłaty w wysokości kosztu jednej doby opieki, zarezerwowanej przez Klienta.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki i zasady korzystania z usług opieki nad zwierzętami przez ALVIS – serwis opieki nad zwierzętami prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALVIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-826) przy ul. Ogarna, 117/118, lok.2, zwany dalej również jako Usługodawca.

2. Regulamin określa zasady opieki nad zwierzętami.

3. Realizacją opieki nad zwierzętami zajmuje się Usługodawca i/lub wyznaczone przez niego osoby – Petsitterzy/Opiekunowie, na których Usługobiorca wyraża zgodę.

4. Integralną częścią niniejszej Umowy o świadczenie usług jest ankieta wypełniona przez Klienta zamieszczona na stronie internetowej https://www.dog-walk.pl oraz cennik zamieszczony na stronie internetowej https://www.dog-walk.pl .

5. Stronami Umowy o świadczenie usług są Usługodawca i Usługobiorca/Klient.

6. Przez stronę internetową https://www.dog-walk.pl można dokonywać zamówień 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone po godzinie 17:00 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń od godziny 9:00 następnego dnia roboczego.
§ 3 OBOWIĄZKI I PRAWA USŁUGODAWCY
1. Realizacją Umowy o świadczenie usług zajmuje się Usługodawca przez Opiekuna.

2. Usługodawca gwarantuje, że Petsitterzy, których zatrudnia, zostali starannie sprawdzeni i odpowiednio przeszkoleni w zakresie opieki nad zwierzętami. Usługodawca świadczy, że wszyscy opiekunowie serwisu opieki nad zwierzętami Alvis są ostrzeżeni o odpowiedzialności materialnej, administracyjnej i karnej oraz poinstruowani o zasadach postępowania w domu Klienta podczas opieki nad zwierzęciem (opiekun nie ma prawa przekazywać kluczy do domu Klienta osobom trzecim bez zgody Klienta, wpuszczać lub zapraszać do domu Klienta osób trzecich, wykonywać kopii kluczy, korzystać z domu Klienta w jakimkolwiek innym celu niezwiązanym z opieką nad zwierzęciem, palić, używać alkoholu i/lub narkotyków itp.).

3. W przypadku braku sugestii ze strony Klienta Usługodawca według własnego uznania dokona wyboru miejsca spaceru z uwzględnieniem czasu jego trwania.

4. Usługodawca zobowiązuje się w szczególności do:
4.1. zapewnienia najlepszej możliwej opieki nad zwierzęciem, dbania o jego zdrowie I bezpieczeństwo,
4.2. zapewnienia zwierzęciu odpowiedniej dla niego ilości ruchu, formy zabawy na podstawie wcześniejszych sugestii i uzgodnień z Klientem,
4.3. przekazania informacji o zaobserwowanych objawach chorobowych, bądź nieprawidłowym zachowaniu zwierzęcia w trakcie spaceru lub opieki,
4.4. niewyprowadzania psa na boiska szkolne, place zabaw, piaskownice, plaże i kąpieliska oraz inne tereny i obiekty, na których zakaz taki obowiązuje,
4.5. niezwłocznego przekazania informacji o stanie zdrowia zwierzęcia w przypadku uszkodzenia ciała, pogryzienia, choroby, śmierci. Jeżeli wystąpi szkoda Usługodawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym Klienta oraz do podjęcia wszelkich racjonalnych środków w celu jej zabezpieczenia oraz zapobieżenia dalszemu zwiększeniu,
4.6. niestosowania wobec psa bodźców agresywnych.

5. Usługodawca:
5.1. jest uprawniony do odmowy przyjęcia zwierzęcia lub rezygnacji z wykonania usługi w sytuacji, kiedy zwierzę może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych ludzi albo zwierząt, a w szczególności gdy jest agresywne oraz nie posiada ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw kleszczom, w rui, z cieczką itp. oraz jest nieodrobaczone,
5.2. nie bierze odpowiedzialności za chorobę zwierzęcia niewynikającą z winy Usługodawcy,
5.3. w przypadku psów uznanych za agresywne stosownie do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w trakcie spaceru Usługodawca zobowiązuje się do wyprowadzania psa w kagańcu przekazanego przez Usługobiorcę.
5.4. Usługodawca nie odpowiada za zdarzenia losowe z udziałem zwierzęcia,
5.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie przedmiotów należących do zwierzęcia – tak samo w przypadku przypadkowego zniszczenia ich przez opiekuna jak i zniszczenia ich przez zwierzę. Jeśli dana rzecz jest drogocenna prosimy o nie przekazywanie jej na opiekę.
5.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pogryzienie psa Klienta przez innego psa, spacerujecego bez smyczy. Zgodnie z prawem w przypadku psa pogryzionego przez psa, prawo zakłada odpowiedzialność opiekuna zwierzęcia atakującego.

6. Usługodawca zobowiązuje się do sprzątania psich odchodów pozostawionych przez zwierzę.

7. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć raport z wykonanej usługi drogą mailową (podać tracker z trasą i km spaceru, zdjęcia lub wideo, opis zachowania i samopoczucia zwierzaka).
§ 4 OBOWIĄZKI I PRAWA USŁUGOBIORCY
1. Usługobiorca zobowiązuje się w szczególności do:
1.1. poinformowania Usługodawcy o rzeczywistym stanie zdrowia przekazywanego zwierzęcia, w tym również przekazania informacji o wszelkich dolegliwościach zwierzęcia i sposobach zminimalizowania dyskomfortu odczuwanego przez zwierze (np. ograniczenie aktywności fizycznej, chodzenie po schodach),
1.2. okazania książeczki zdrowia zwierzęcia lub zaświadczenia o aktualnych szczepieniach, podanych zwierzęciu środkach przeciw pasożytom, jego stanie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz potwierdzenia, że zwierzę nie choruje na żadne choroby zakaźne,
1.3. terminowego odbioru zwierzęcia tj. odbioru w umówionym miejscu i czasie. W sytuacji gdy Usługobiorca nie będzie się kontaktować z Usługodawcą i nie dopełni w ciągu 3godzin po upływie terminu odbioru warunków spisanych w Regulaminie, zastosowanie będzie miał §7 niniejszego Regulaminu.
1.4. dostarczenia smyczy oraz kagańca (w przypadku psów uznanych za agresywne), karmy na cały okres opieki i zabawek dla zwierząt,
1.5. przekazania Usługodawcy rzetelnej i pełnej informacji na temat zwierzęcia,
1.6. pokrycia kosztów leczenia weterynaryjnego powierzonego zwierzęcia, które poniósł Usługodawca, a które nie wynikły z jego winy.

2. Usługobiorca oświadcza, że:
2.1. przyjmuje do wiadomości, iż zwierzę w trakcie wysiłku i zabawy na spacerze (w tym również z innymi psami) może ulec zranieniu i nie będzie z tego tytułu wnosić w stosunku do Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń,
2.2. wyraża zgodę na wizytę u lekarza prowadzącego lub w razie jego nieobecności, albo braku możliwości wykonania usługi, przez lekarza wskazanego przez Usługodawcę na jego koszt,
2.3. wyraża zgodę na wykorzystanie specjalnego sprzętu do wyprowadzania psa. Każdy Opiekun ma specjalny sprzęt: obrożę, smycz i pas, które nigdy nie rozerwą się i są przymocowane do siebie wspinaczkowymi karabinkami. Dlatego możemy gwarantować, że pies nie ucieknie.

Jeśli Usługobiorca nie wyraża zgody na wykorzystanie specjalnego sprzętu do wyprowadzania psa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ucieczkę psa i wynikające z tego konsekwencje.

3. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę osobom, innym psom lub mieniu.

4. Każdorazowo prosimy o informację przez e-mail, WhatsApp lub Messenger z listą rzeczy przekazanych razem z psem na opiekę do naszego opiekuna. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przekazane opiekunowi i nie zwrócone w sytuacji, gdy nie posiada informacji o przekazaniu danego przedmiotu. W przypadku otrzymania listy rzeczy, sprawdzenia ich przez opiekuna podczas przekazania zwierzęcia oraz nie zwrócenia, którejś z nich zwrócone zostaną środki pieniężne równowartości brakującego przedmiotu.

5. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

6. Spory powstałe między stronami będą rozstrzygane przez sądy właściwe według przepisów Prawa Polskiego.
§ 5 PŁATNOŚCI I REALIZACJA USŁUGI
1. Usługobiorca zapłaci na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie wynikające z wystawionej Faktury na rachunek bankowy wskazany w treści Faktury, w terminie, wskazanym w fakturze.

2. Płacąc za usługi, Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie zawarte w nim warunki.

3. Usługobiorca może zrealizować płatność na zasadach przedpłaty całej wartości zamówienia, realizowane poprzez przelew na konto bankowe Usługodawcy.

4. Kwota opieki za wykonaną usługę jest ustalana na podstawie obowiązującego w chwili zawarcia Umowy cennika. Cennik usług jest dostępny na stronie internetowej Usługodawcy https://www.dog-walk.pl

5. Zapłata jest uważana za dokonaną z chwilą wpływu środków na konto bankowe Usługodawcy. Dzień wpływu środków na konto bankowe Usługodawcy jest dniem zawarcia Umowy.

6.Usługobiorca pokrywa wszystkie opłaty i prowizji związane z przekazaniem przelewu w tym koszty banków pośredniczących i banku Usługodawcy.

7. Strony ustalają, że dodatkowe usługi związane z realizacją niniejszej Umowy (np. wizyta zwierzęcia u lekarza weterynarii, wizyta u fryzjera, opieka nad kilkoma zwierzętami itp) podlegają uzgodnieniu w Fakturze. O każdej dodatkowej opłacie ustalanej przez Usługodawcę Klient zostanie poinformowany przez e-mail lub telefonicznie.

8. W przypadku skrócenia terminu opieki i/lub rezygnacji z usług, wniesiona przez Klienta opłata nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem zapisów §8 niniejszego Regulaminu.

9. Jeżeli dokonuje Klient wcześniejszej rezerwacji usługi Opieki nad psem lub innym zwierzakiem w domu opiekuna, dla potwierdzenia rezerwacji Klient zobowiązuje się wpłacić kwotę rezerwacyjną w wysokości kosztu jednej doby opieki, zarezerwowanej przez Klienta. Płatności należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji przez Usługodawcę. Całą kwotę wskazaną w Fakturze, Klient się zobowiązuje wpłacić nie później niż do terminu płatności, wskazanym w fakturze.

Kwota rezerwacyjna w wysokości kosztu jednej doby opieki, zarezerwowanej przez Klienta podlega zwrotowi w całości jeżeli rezerwacja zostanie anulowana przez Klienta co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia usługi opieki nad psem lub innym zwierzakiem. Kwota rezerwacyjna w wysokości kosztu jednej doby opieki, zarezerwowanej przez Klienta nie podlega zwrotowi jeżeli rezerwacja zostanie anulowana przez Klienta na mniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia usługi opieki nad psem lub innym zwierzakiem.10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania serwisów, za pośrednictwem których użytkownik zdecydował się dokonać płatności.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeśli rezygnacja z usługi następuje 3 godziny przed terminem, w którym miała zostać wykonana lub jeśli rezygnacja z usługi (która miała być wykonana do godziny 12:00) następuje w dzień poprzedzający jej wykonanie i po godzinach pracy działu obsługi klienta.

12. Konto Bankowe ALVIS Spółka z o.o.:
PKO BANK POLSKI 10 1020 4900 0000 8902 3236 9741.
§ 6 OPIS USŁUG I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania wypełnionej przez Klienta na stronie internetowej www.dog-walk.pl ankiety z podaniem wszystkich niezbędnych informacji I danych kontaktowych Klienta.

2. Pierwszy spacer + zapoznanie - 45 min. - to jest zapoznanie psa i jego Opiekuna. Zawiera 15 minut na zapoznanie I 30-minutowy spacer. Pierwszy spacer psa z wyprowadzaczem powinien przechodzić w obecności Właściciela psa - to uchroni zwierzę od stresu.

3. Spacer z psem 30 minut - zawiera 20-25 minut właściwego spaceru i 5-10 minut na organizację usługi (odebrać psa, wrócić z psem ze spaceru, umyć psu łapy, nakarmić, jeśli jest to potrzebne, pobawić się itp).

4. Spacer z psem 60 minut - zawiera 50-55 minut właściwego spaceru i 5-10 minut na organizację usługi (odebrać psa, wrócić z psem ze spaceru, umyć psu łapy, nakarmić, jeśli jest to potrzebne, pobawić się itp).

5. Spacer z psem 90 minut - zawiera 80-85 minut właściwego spaceru i 5-10 minut na organizację usługi (odebrać psa, wrócić z psem ze spaceru, umyć psu łapy, nakarmić, jeśli jest to potrzebne, pobawić się itp).

6. Spacer z psem 2 godziny - zawiera 110-115 minut właściwego spaceru i 5-10 minut na organizację usługi (odebrać psa, wrócić z psem ze spaceru, umyć psu łapy, nakarmić, jeśli jest to potrzebne, pobawić się itp).

7. Spacer z więcej niż jednym psem jest płatny dodatkowo, jeśli spacer grupowy jest komfortowy dla psów i Petsittera. Usługodawca może odmówić Klientowi spaceru grupowego psów, jeśli taki spacer nie jest bezpieczny dla zdrowia i życia psów lub Petsittera (duże psy, psy, które wymagają większej uwagi na spacerze itp).

8. Opieka nad psem czy kotem w domu Opiekuna - jest to całodobowe przebywanie zwierzęcia w domu Opiekuna, ale nie jest to całodobowy pobyt Opiekuna wraz ze zwierzęciem, tzn. Petsitter opiekuje się zwierzakiem (regularnie go karmi, spaceruje, bawi się z nim itp.), ale może zostawić zwierzaka w domu samego na kilka godzin. W opiekę psów wliczona jest ilość spacerów w zależności od rodzaju wykupionej opieki i potrzeb psa. Lepiej jeśli Właściciel zwierzęcia (Usługobiorca) sam przywiezie oraz odbierze swojego zwierzaka do i od Opiekuna - to zmniejszy stres zwierzęcia.
Przyjęcie i zabranie zwierzaka możliwe są w godzinach od 7.00 do 21.00. Rozpoczęciem opieki jest dzień i godzina otrzymania zwierzaka. Za zakończenie usługi opieki uważa się dzień i godzinę odbioru zwierzaka od Opiekuna.
Jeśli podczas opieki nad psem w domu Opiekuna okaże się, że klient zdecydował się na liczbę spacerów, która nie jest dla psa wystarczająca, to w takiej sytuacji zastrzegamy sobie prawo do doliczenia dopłaty za dodatkowo wykonane spacery.
Usługobiorca może odebrać zwierzę przed upływem ustalonego terminu zakończenia opieki (tylko w godzinach 7:00 - 21:00) po uprzednim kontakcie z Usługodawcą co najmniej na 2 godziny przed odbiorem.

9. Opieka w domu Opiekuna nad dodatkowymi zwierzętami jest płatna dodatkowo.

10. W przypadku opóźnienia odbioru zwierzęcia przez Klienta w ustalonym wcześniej czasie i miejscu, Klient zapłaci na rzecz Usługodawcy dodatkowe wynagrodzenie (ustalone w oparciu o kwoty wynikające z cennika), dotyczy to opóźnienia powyżej 30 min od planowanej godziny odbioru.

11. W przypadku opóźnienia odbioru zwierzęcia:
11.1. Usługobiorca zobowiązuje się telefonicznie poinformować Usługodawcę o braku możliwości odbioru zwierzęcia nie później niż 30 min przed umówioną godziną odbioru. W przypadku braku kontaktu przez okres dłuższy niż 3 godziny

Usługodawca zastrzega sobie możliwość umieszczenia zwierzęcia w innym miejscu (w tym w schronisku dla zwierząt), Usługobiorca zaś zgadza się na udostępnienie danych osobowych. W przypadku umieszczenia zwierzęcia w innym miejscu Usługodawca poinformuje Klienta telefonicznie lub na e-mail o danych adresowych.

11.2. z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy zobowiązuje się on do telefonicznego poinformowania Klienta o niemożliwości przybycia na czas oraz planowanej godzinie spotkania.

12. Opieka nad zwierzętami w domu Klienta – są to wizyty po 20,60,90 oraz 120 min.:
12.1. Wizyta 20 min. – jest to krótka wizyta w celu nakarmienia zwierzaka, pobawienia się z nim, upewnienia się, że jest z nim wszystko w porządku, sprzątania kuwety. Nie zawiera spaceru z psem.
12.2. Wizyta 60 min. – jest to wizyta w celu nakarmienia zwierzaka, pobawienia się z nim, upewnienia się, że jest z nim wszystko w porządku, sprzątania kuwety oraz w razie potrzeby wyjścia na spacer 30 min.
12.3. Wizyta 90 min. – jest to wizyta w celu nakarmienia zwierzaka, pobawienia się z nim, upewnienia się, że jest z nim wszystko w porządku, sprzątania kuwety oraz w razie potrzeby wyjścia na spacer 30 min.
12.4. Wizyta 120 min. – jest to wizyta w celu nakarmienia zwierzaka, pobawienia się z nim, upewnienia się, że jest z nim wszystko w porządku, sprzątania kuwety oraz w razie potrzeby wyjścia na spacer 30 min.

13. 1 kolejna godzina opieki (bez spaceru) – jest to każda kolejna godzina opieki nad zwierzęciem w godzinach 8.00 – 21.00.

14. Nocowanie (nie więcej 10 godz.) w domu Klienta – jest to opieka nad zwierzęciem w godzinach 21.00 – 8.00. W cenę wliczony jest 1 spacer z psem, karmienie zwierzęcia, podawanie leków w razie potrzeby oraz zabawa.

15. Przy zakupie Abonamentu/Pakietu na spacery z psem lub wizyty do zwierzęcia Usługobiorca może korzystać z usług serwisu w ramach wykupionego pakietu przez 365 dni od dnia pierwszego spaceru/pierwszej wizyty. Po upływie 365 dni od dnia pierwszego spaceru/wizyty Abonament/Pakiet wygasa.

16. Opieka w domu Klienta nad dodatkowym psem lub kotem jest bezpłatna, jeśli nie zawiera spaceru z psem.

17. Odbiór lub zwrot kluczy jest bezpłatny w przypadku samodzielnego dostarczenia/odbioru przez Usługobiorcę.

18. Dojazd poza granice administracyjne miasta okazywania usług jest płatny (wycena indywidualna w zależności od lokalizacji).

19. Wycena innych usług jest indywidualna.

20. W razie pilnego zamówienia (wykonanie usługi w ciągu 1-3 godzin od zamówienia) lub święta (wykonanie usługi w święta) obowiązuje opłata dodatkowa +30% do ceny usługi.

21. Dział obsługi klienta w serwisie opieki nad zwierzętami Alvis pracuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00 - 20:00.
§ 7 PORZUCENIE ZWIERZĘCIA
1.Wystąpienie okoliczności wymienionych w § 4 pkt. 1.3. równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez Właściciela/ Usługobiorcę i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 I ust. 2 pkt. 11) I nakłada na Właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić odebranie zwierzęcia (art. 35 ust. 3) I dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.
§ 8 PROCEDURY ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Po spełnieniu przez Usługodawcę usług opisanych w Umowie, Klient traci prawo odstąpienia od Umowy.

2. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień określonych w Umowie przez Strony, w okresie 7 dni od uzyskania informacji o takim naruszeniu.

3. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni oraz wysłaniu go na adres e-mail alvis@dog-walk.pl / contact@dog-walk.pl . Termin 14-dniowy liczy się od dnia zawarcia Umowy.

4. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał usługę.

5. W przypadku pakietów abonamentowych każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

6. W przypadku, gdy Usługobiorca z jakichkolwiek przyczyn nie planuje korzystać z wykupionych w cenie abonamentu spacerów/wizyt i zgłasza się do Usługodawcy o zwrot pieniędzy za niewykorzystane usługi, Usługodawca ma prawo do przeliczenia kosztów wykorzystanych spacerów/wizyt w cenie spaceru/wizyty z właściwego Abonamentu odpowiadającego liczbie wykorzystanych spacerów/wizyt, bądź w cenie pojedynczego spaceru/wizyty.

7. Usługodawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca dostał wypełniony i podpisany przez Usługobiorcę protokół przyjęcia zwrotu/reklamacji usług (wzór protokołu jest w załączniku nr 1 do Regulaminu). Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu przelewu bankowego na konto Klienta, którego dane Klient zobowiązany jest podać w oświadczeniu.

8. Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od Umowy.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zasad i warunków wykonywania opieki nad zwierzęciem.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Usługobiorca zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z wizerunkiem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działanie Usługodawcy, w tym na portalach społecznościach i na stronie internetowej https://www.dog-walk.pl .

5. Regulamin obowiązuje od dnia 06.05.2022.
§ 10 REGULAMIN PROMOCJI
 1. Organizator promocji (firma) i warunki ogólne

  Organizatorem Promocji "Remarketing APRIL" jest firma ALVIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Ogarna 117/118/lok.2, 80-826 Gdańsk, NIP: 9571117734

  Promocja prowadzona jest w dniach od 01.04.2022 do 30.04.2022 do godz. 23:59.

  Promocja obowiązuje wyłącznie na stronie internetowej www.dog-walk.pl

  Udział w promocji jest dobrowolny.

 2. Warunki i zasady udziału w promocji

  Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z rabatu z całej oferty firmy ALVIS. Wartość rabatu zostanie naliczona dla każdej usługi.

  Rabat jest ważny tylko dla nowych klientów.

  Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania promocji ceny usług mogą ulec zmianie.

  Rabat naliczany jest automatycznie po złożeniu zamówienia, o ile nabywane usługi spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

  Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem strony internetowej jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji. W przypadku zwrotu towaru objętego niniejszą akcją promocyjną, nastąpi przeliczenie usług oraz odliczenie od zwrotu kwoty wynikającej z promocji.

  Nie łączy się z innymi bonami i kodami rabatowymi dostępnymi na Stronie Internetowej.

  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.

  Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

  Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Kwestie dotyczące ochrony danych dotyczące akcji promocyjnej.

  Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest ALVIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.dog-walk.pl.
 4. Postanowienia końcowe

  Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

  Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.dog-walk.pl